Architect Bijgebouw thumbnail

Architect Bijgebouw

Published Jun 13, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Hoe Hoog Mag Een Bijgebouw Zijn

1 VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport2 Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke ordening in het algemeen en het indienen van een bouwaanvraag in het bijzonder is vaak niet eenvoudig. Onze dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw nam daarom het initiatief om een duidelijk voorbeelddossier te maken dat de aanvrager stap voor stap kan volgen.

3 Carport plaatsen In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen. 1 - bijgebouw tuin prijs. Is een vergunning nodig? Er geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, serre Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning.

De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen een hoogte van 3 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw), maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden, in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen. bijgebouw tegen perceelsgrens.

Voorbeeld: Mevrouw Maes wil in haar achtertuin een vrijstaande carport plaatsen. eiken poolhouse. Momenteel heeft ze al een serre van 15 m² staan. Het vrijstellingsbesluit maakt het voor haar mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een carport te bouwen die 25m² groot is (want = 40). Naast de maximale oppervlakte moet ze ook rekening houden met een maximale hoogte van 3 meter en de hierboven vermelde afstanden tot de perceelsgrens. eiken bijgebouw.

Melding Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport of garage tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht. Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte (bijgebouw kosten).

De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden. 3. Is een architect nodig? Er is geen architect nodig als de garage of carport kleiner is dan 40 vierkante meter, een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte van maximaal 4,50 meter.

Bijgebouw Steen

4. Welk aanvraagformulier gebruikt u? Als er geen architect nodig is, dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de meldingsplichtige handelingen, gebruikt u het daartoe bestemde aanvraagformulier. 5. Welke weg volgt uw dossier? Die vraag is moeilijker te beantwoorden omdat het antwoord afhangt van de ligging van uw grond.Maar soms is een openbaar onderzoek nodig (bouwpakket eiken bijgebouw prijs). Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen. De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: - de eventuele bezwaren - de eventuele adviezen - de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling - de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting,...) - de goede plaatselijke ordening.

6. Begin van de werken Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn. 5 CONTROLELIJST Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport Vergunningsaanvraagformulier correct ingevuld én ondertekend (ten minste twee origineel ondertekende formulieren Inplantingsplan getekend, met : duidelijke maatvoering schaalvermelding noordpijl aanduiding van genomen foto s (minimum 3) met kijkrichting duidelijke afmeting van de constructie (lengte, breedte en hoogte van de carport) Grondplannen Gevelzichten Minimum 3 duidelijke genummerde kleurenfoto s van de bouwplaats alle tekeningen op schaal getekend, met schaalvermelding Op elke pagina : naam bouwplaats handtekening Het volledige dossier wordt ingediend in 5 exemplaren Handtekening van de buur indien de constructie wordt opgericht in de perceelsgrens Officieel kadastraal uittreksel toegevoegd (maximum 1 jaar oud) schriftelijk aanvragen aan Directie Kadaster Brabant, Kruidtuinlaan 50 bus 3962, 1000 Brussel.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen en uiterlijk na 30 dagen ontvangt u een verklaring van volledigheid en ontvankelijkheid van de gemeente Haacht Wat als mijn dossier onvolledig is samengesteld? Binnen de 14 dagen ontvangt u uw dossier aangetekend terug mét reden van onvolledigheid. Wanneer kan ik een beslissing verwachten? Het college van burgemeester en schepenen moet wettelijk gezien binnen de 75 dagen (105 dagen indien er een openbaar onderzoek moet gevoerd worden) na het afleveren van de verklaring van volledigheid en ontvankelijkheid een beslissing nemen.

6 Voorbeeld ingevuld aanvraagformulier bouwvergunning Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat GEMEENTE HAACHT Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld: - het bouwen van een veranda van x m²; - het bouwen van een openluchtzwembad van y m²; - het aanleggen van een kleine siervijver.

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Indien er meerdere aanvragers zijn, vul dan uiteraard de namen van alle aanvragers in. bijgebouw plaatsen kosten. uw voornaam en familienaam Jan Peeters 3. Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie? Zo ja, vul dan hier de naam van de firma of organisatie in.

Bijgebouw PadoukNaar dit adres sturen wij de beslissing. straat en nummer Nieuwstraat 18 postnummer en gemeente 3150 Haacht telefoonnummer 016/ Gegevens van het goed 5. Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zult uitvoeren. De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.123b2. straat en nummer Nieuwstraat 18 postnummer en gemeente 3150 Haacht kadastrale gegevens : 3de afdeling, sectie B, nr(s) 190/W/4 6. Is er reeds begonnen met de uitvoering van de werken of handelingen waarvoor u nu een vergunning aanvraagt? + Nee. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen (bijgebouw bouwpakket).

Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover een proces-verbaal opgesteld op.../.../... door... Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. eiken bijgebouw bouwpakket. Er bestaat hierover een rechterlijke uitspraak op.../.../.. - eiken poolhouse. door...7 Dossierstukken 7. Bij deze aanvraag moet u een aantal documenten voegen.

De aldus ingevulde lijst kunt U aan de aanvraag toevoegen. Energieprestatieregelgeving 8. Voor werken waarvoor een aanvraag met een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, gelden er eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat, als deze werken gebeuren aan een gebouw met een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3. kosten bijgebouw.

Die eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben het doel het energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Kruis aan of er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden voor de aanvraag. Ja - eiken poolhouse. + Nee. Ondertekening 9. Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik op de hoogte te zijn van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen.

Deze bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. 40m2 bijgebouw.

Zonnepanelen Op Bijgebouw

Behalve in het in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde geval wordt de aanvraag op het gemeentehuis ingediend. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden ingediend (huis met bijgebouw te huur). Indien de gemeente daarvoor klaar is, kan de aanvraag eventueel ook (semi-)elektronisch worden ingediend ; de gemeente bepaalt de nadere voorwaarden ter zake.Het college van burgemeester en schepenen neemt over een vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van: a) 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 133/32; b) 105 dagen, in alle andere gevallen - houten bijgebouw prefab.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Parkstone Real Estate

Published Feb 08, 24
7 min read

Slimme Alarmsystemen - Bauhaus

Published Jan 05, 24
7 min read